Gliwice, 11-01-2013 r.
Oznaczenie sprawy: 1/EPZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 200 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/231-00-31
fax +48 32/231-00-32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 85.12.10.00-3 - nazwa: Usługi medyczne
3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
 1. Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień.
 2. Prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień.
 3. Udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień.
 4. Stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień.
 5. Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności.
 6. Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu.
 7. Wydawanie zaleceń odnośnie stosowania pasów bezpieczeństwa obezwładniających w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności.
 8. Przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami.
 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej.
 10. Sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużycia leków oraz innych istotnych okoliczności.
 11. Wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień.
 12. Określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów Izby Wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym.
 13. Przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004 nr 20 poz. 192 ze zm.).
 14. Utylizacja zużytych strzykawek jednorazowych, opatrunków oraz innych odpadów medycznych, które wymagają zgodnie z ustawą odrębnej umowy. Zwrot kosztów utylizacji nastąpi na podstawie refaktury wystawionej na MZUK Gliwice.
 15. Wykonawca zostanie obciążony kosztami działalności wykonawcy nie związanymi z Izbą Wytrzeźwień.
 16. Wykonywanie, w zależności od zaistniałej sytuacji oraz klienta, wstępnego (kwalifikującego) badania osób nietrzeźwych doprowadzonych do wytrzeźwienia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
 17. Przekazywanie medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego:
  - odbiór medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego po zakończeniu umowy lub jej zakończeniu, bez względu na przyczynę tego rozwiązania, zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez każdą ze stron,
  - w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania wykonawca zobowiązuje się oddać gabinet lekarski z całym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wliczając w to normalne zużycie,
  - oddanie gabinetu lekarskiego, jego wyposażenia w stanie pogorszonym upoważnia Zamawiającego do wykonywania napraw na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy minimum 5 lekarzami z prawem wykonywania zawodu wpisanymi do Izby Lekarskiej.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 4, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
4) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem,
5) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,

6) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Katarzyna Korczyńska - Dział Planowania i Zamówień Publicznych, 
  tel. +48 32/32 335-04-10, fax +48 32/231-00-32, pok. 33, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Małgorzata Panek - Izba Wytrzeźwień, 
  tel. +48 32/32 335-04-93, fax +48 32/231-00-32, pok. -, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach

Nie otwierać przed 23-01-2013 r. godz. 12:00 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 23-01-2013 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23-01-2013 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - sala nr 14, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
4) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
5) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących zamawiającego/wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;
b) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi;
c) zmiany nazwy lub siedziby zamawiającego / wykonawcy;
d) zawieszenia przez zamawiającego wykonania usługi;
e) rezygnacji z wykonania części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy,
f) zmiany będące następstwem klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
2) Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmiany osób reprezentujących zamawiającego i wykonawcę na podstawie pisemnego powiadomienia stron.

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom

1) zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może zostać powierzone podwykonawcom,

 
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wzór umowy,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz osób,

 
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
 
14-01-2013 r.  Mariusz Śpiewok 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)