Oznaczenie sprawy: 1/EPZ
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub na stronie internetowej www.mzuk.pl.
Koszt specyfikacji: 7,94 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
 1. Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień.
 2. Prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień.
 3. Udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień.
 4. Stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień.
 5. Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności.
 6. Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu.
 7. Wydawanie zaleceń odnośnie stosowania pasów bezpieczeństwa obezwładniających w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności.
 8. Przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami.
 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej.
 10. Sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużycia leków oraz innych istotnych okoliczności.
 11. Wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień.
 12. Określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów Izby Wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym.
 13. Przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004 nr 20 poz. 192 ze zm.).
 14. Utylizacja zużytych strzykawek jednorazowych, opatrunków oraz innych odpadów medycznych, które wymagają zgodnie z ustawą odrębnej umowy. Zwrot kosztów utylizacji nastąpi na podstawie refaktury wystawionej na MZUK Gliwice.
 15. Wykonawca zostanie obciążony kosztami działalności wykonawcy nie związanymi z Izbą Wytrzeźwień.
 16. Wykonywanie, w zależności od zaistniałej sytuacji oraz klienta, wstępnego (kwalifikującego) badania osób nietrzeźwych doprowadzonych do wytrzeźwienia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
 17. Przekazywanie medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego:
  - odbiór medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego po zakończeniu umowy lub jej zakończeniu, bez względu na przyczynę tego rozwiązania, zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez każdą ze stron,
  - w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania wykonawca zobowiązuje się oddać gabinet lekarski z całym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wliczając w to normalne zużycie,
  - oddanie gabinetu lekarskiego, jego wyposażenia w stanie pogorszonym upoważnia Zamawiającego do wykonywania napraw na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 85.12.10.00-3 - nazwa: Usługi medyczne.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy minimum 5 lekarzami z prawem wykonywania zawodu wpisanymi do Izby Lekarskiej.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4,
- oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 4, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
  ~ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 100,00%
Termin składania ofert: 23-01-2013 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 23-01-2013 r. o godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - sala nr 14, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących zamawiającego/wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;
b) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi;
c) zmiany nazwy lub siedziby zamawiającego / wykonawcy;
d) zawieszenia przez zamawiającego wykonania usługi;
e) rezygnacji z wykonania części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy,
f) zmiany będące następstwem klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
2) Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmiany osób reprezentujących zamawiającego i wykonawcę na podstawie pisemnego powiadomienia stron.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP:   r.
 
Referent ds. ekonomicznych i┬ázamówień
 
14-01-2013 r.  Katarzyna Korczyńska
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
 
14-01-2013 r.  Mariusz Śpiewok
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej