Oznaczenie sprawy: 1/EPZ
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkosci lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:

 1. Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywajacymi w Izbie Wytrzezwien.
 2. Prowadzenie badan lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzezwien.
 3. Udzielanie pomocy doraznej, która moze byc stosowana w Izbie Wytrzezwien.
 4. Stwierdzenie stanu nietrzezwosci uzasadniajacego zatrzymanie w Izbie Wytrzezwien oraz stwierdzenie braku przeciwwskazan do umieszczenia w Izbie Wytrzezwien.
 5. Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzezwien, po stwierdzeniu takiej koniecznosci.
 6. Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzezwien i przeprowadzanie w tym celu obchodu.
 7. Wydawanie zalecen odnosnie stosowania pasów bezpieczenstwa obezwładniajacych w stosunku do osób, które działaja na szkode zdrowia i zycia lub zachowaniem swym utrudniaja personelowi Izby Wytrzezwien wykonanie tych czynnosci.
 8. Przeprowadzanie badan lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzezwien na zasadach objetych przepisami.
 9. Prowadzenie niezbednej dokumentacji lekarskiej.
 10. Sporzadzanie raportów z przebiegu dyzurów, z uwzglednieniem ilosci zuzycia leków oraz innych istotnych okolicznosci.
 11. Wykonywanie innych czynnosci lekarskich przynaleznych Izbie Wytrzezwien.
 12. Okreslenie niezbednych ilosci srodków farmaceutycznych, leków oraz sprzetu medycznego niezbednych do prawidłowej obsługi pacjentów Izby Wytrzezwien bedzie ustalane wspólnie z Zamawiajacym.
 13. Przestrzeganie terminów waznosci leków, srodków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania,przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzezwosci oraz organizacji izb wytrzezwien i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostke samorzadu terytorialnego (Dz.U. 2004 nr 20 poz. 192 ze zm.).
 14. Utylizacja zuzytych strzykawek jednorazowych, opatrunków oraz innych odpadów medycznych, które wymagaja zgodnie z ustawa odrebnej umowy. Zwrot kosztów utylizacji nastapi na podstawie refaktury wystawionej na MZUK Gliwice.
 15. Wykonawca zostanie obciazony kosztami działalnosci wykonawcy nie zwiazanymi z Izba Wytrzezwien.
 16. Wykonywanie, w zaleznosci od zaistniałej sytuacji oraz klienta, wstepnego (kwalifikujacego) badania osób nietrzezwych doprowadzonych do wytrzezwienia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
 17. Przekazywanie medykamentów, sprzetu oraz wyposazenia gabinetu lekarskiego:
  - odbiór medykamentów, sprzetu oraz wyposazenia gabinetu lekarskiego po zakonczeniu umowy lub jej zakonczeniu, bez wzgledu na przyczyne tego rozwiazania, zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez kazda ze stron,
  - w przypadku wygasniecia umowy lub jej rozwiazania wykonawca zobowiazuje sie oddac gabinet lekarski z całym wyposazeniem w stanie niepogorszonym, wliczajac w to normalne zuzycie,
  - oddanie gabinetu lekarskiego, jego wyposazenia w stanie pogorszonym upowaznia Zamawiajacego do wykonywania napraw na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z Polityka Bezpieczenstwa Pracy oraz Polityka Srodowiskowa obowiazujacymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania zasad srodowiskowych, bezpieczenstwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiazujacych w MZUK.*
* - dokumenty dostepne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

Termin składania ofert: 23-01-2013 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarzad Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub listownie na adres zamawiajacego.
Termin otwarcia ofert: 23-01-2013 r. o godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarzad Usług Komunalnych - sala nr 14, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkosci lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:

 1. Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywajacymi w Izbie Wytrzezwien.
 2. Prowadzenie badan lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzezwien.
 3. Udzielanie pomocy doraznej, która moze byc stosowana w Izbie Wytrzezwien.
 4. Stwierdzenie stanu nietrzezwosci uzasadniajacego zatrzymanie w Izbie Wytrzezwien oraz stwierdzenie braku przeciwwskazan do umieszczenia w Izbie Wytrzezwien.
 5. Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzezwien, po stwierdzeniu takiej koniecznosci.
 6. Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzezwien i przeprowadzanie w tym celu obchodu.
 7. Wydawanie zalecen odnosnie stosowania pasów bezpieczenstwa obezwładniajacych w stosunku do osób, które działaja na szkode zdrowia i zycia lub zachowaniem swym utrudniaja personelowi Izby Wytrzezwien wykonanie tych czynnosci.
 8. Przeprowadzanie badan lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzezwien na zasadach objetych przepisami.
 9. Prowadzenie niezbednej dokumentacji lekarskiej.
 10. Sporzadzanie raportów z przebiegu dyzurów, z uwzglednieniem ilosci zuzycia leków oraz innych istotnych okolicznosci.
 11. Wykonywanie innych czynnosci lekarskich przynaleznych Izbie Wytrzezwien.
 12. Okreslenie niezbednych ilosci srodków farmaceutycznych, leków oraz sprzetu medycznego niezbednych do prawidłowej obsługi pacjentów Izby Wytrzezwien bedzie ustalane wspólnie z Zamawiajacym.
 13. Przestrzeganie terminów waznosci leków, srodków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania,przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzezwosci oraz organizacji izb wytrzezwien i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostke samorzadu terytorialnego (Dz.U. 2004 nr 20 poz. 192 ze zm.).
 14. Utylizacja zuzytych strzykawek jednorazowych, opatrunków oraz innych odpadów medycznych, które wymagaja zgodnie z ustawa odrebnej umowy. Zwrot kosztów utylizacji nastapi na podstawie refaktury wystawionej na MZUK Gliwice.
 15. Wykonawca zostanie obciazony kosztami działalnosci wykonawcy nie zwiazanymi z Izba Wytrzezwien.
 16. Przekazywanie medykamentów, sprzetu oraz wyposazenia gabinetu lekarskiego:
  - odbiór medykamentów, sprzetu oraz wyposazenia gabinetu lekarskiego po zakonczeniu umowy lub jej zakonczeniu, bez wzgledu na przyczyne tego rozwiazania, zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez kazda ze stron,
  - w przypadku wygasniecia umowy lub jej rozwiazania wykonawca zobowiazuje sie oddac gabinet lekarski z całym wyposazeniem w stanie niepogorszonym, wliczajac w to normalne zuzycie,
  - oddanie gabinetu lekarskiego, jego wyposazenia w stanie pogorszonym upowaznia Zamawiajacego do wykonywania napraw na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z Polityka Bezpieczenstwa Pracy oraz Polityka Srodowiskowa obowiazujacymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania zasad srodowiskowych, bezpieczenstwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiazujacych w MZUK.*
* - dokumenty dostepne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

Termin składania ofert: 25-01-2013 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarzad Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub listownie na adres zamawiajacego.
Termin otwarcia ofert: 25-01-2013 r. o godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarzad Usług Komunalnych - sala nr 14, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:


 

Referent ds. ekonomicznych i zamówień
 
23-01-2013 r.  Katarzyna Korczyńska
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Dyrektor
 
23-01-2013 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej