Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Inspektor ds. technicznych DO/3/2024

Inspektor ds. technicznych DO/3/2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o wynikach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

Numer naboru DO/3/2024


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
(termin składania ofert upłynął 21 lutego 2024r. o godz. 15:00)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. technicznych, została wybrana Pani Dorota Prokopowicz, zam. w Zabrzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Dorota Prokopowicz uzyskał pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku Inspektora ds. technicznych i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 23-02-2024r.  do 22-05-2024r.

Dyrektor MZUK

mgr inż. Justyna Małek

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

(termin składania ofert upłynął 21 lutego 2024r. o godz. 15:00)

Lp.                numer referencyjny oferty

1.    DO – 3/1
2.    DO – 3/2

Test merytoryczny odbędzie się dniu 23.02.2024r. o godz. 8:00 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23.02.2024r. o godz. 8:45 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.
Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 22.02.2024r.
                                 

Dyrektor MZUK Gliwice
mgr inż. Justyna Małek

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
•    Nadzór nad realizacją robót inwestycyjnych i remontowych.
•    Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo – wykonawczych.
•    Składanie wniosków do planów inwestycji i remontów oraz udział w przeglądach gwarancyjnych
•    Przygotowanie specyfikacji robót do postępowań przetargowych.
•    Przygotowanie zapytań ofertowych, zleceń, pism, odpowiedzi na skargi i wnioski.
•    Przygotowanie zleceń na wykonanie przeglądów okresowych urządzeń obiektów i pomiarów instalacji.
•    Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
•    Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi organami administracji państwowej w sprawach formalno – prawnych.

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie lub wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu, świadectwa), preferowane kierunki:  budownictwo, energetyka, inżynieria sanitarna, instalacje elektryczne.
2.    Co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, a cztery lata stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego na podobnych stanowiskach oraz doświadczenie w pracy w administracji samorządowej/publicznej, wykonawstwie lub nadzorze (udokumentowane kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu,
3.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Nieposzlakowana opinia.
7.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych.
8.    Posiadanie prawa jazdy min. kat. B
9.    Znajomość aktów prawnych i przepisów:
•    Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
•    Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
•    Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
•    Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacje, gazowe i wodno – kanalizacyjne).
•    Komunikatywność, sumienność, uczciwość, wysoka kultura osobista, odporność na stres, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.
4.    W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
5.    Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2.    życiorys zawodowy,
3.    kwestionariusz osobowy i formularze oświadczeń,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2024 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Planowany termin testu merytorycznego – 26 lutego 2024 roku o godz. 8:00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 26 lutego 2024 roku o godz. 9:00.
Termin testu i rozmowy może ulec zmianie.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz ostateczny termin testu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Dodatkowe informacje:
•    w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
•    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
•    wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach oraz klauzula informacyjna RODO zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.
Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2024-02-08 13:02:19
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-08 13:02:19
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-23 13:23:46
2 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-23 13:03:41
3 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-23 13:02:45
4 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-22 12:41:32
5 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 14:14:35
6 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 13:07:56
7 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 13:02:19