Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: mzuk@mzuk.gliwice.eu. Współadministratorem danych osobowych w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 3. realizacji zadań wynikających ze statutu administratora; w tym uczestnictwa zajęć przez niego organizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 4. weryfikacji mieszkańców miasta Gliwice w celach przyznania zniżki na wejście do wybranych obiektów wynikająca ze statutu administratora oraz zarządzenia współadministratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 5. realizacji działań promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach,
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 7. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Współadministracja

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Janik
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:36:59
Informację wprowadził do BIPIwona Janik
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:36:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-20 12:03:27
2Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 11:57:54
3Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 12:04:12
4Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-02-11 11:07:44
5Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-12-13 07:44:42
6Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2022-02-15 08:41:39
7Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2022-02-15 08:43:01
8Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2022-02-15 08:44:10
9Modyfikacja stronyIwona Janik2023-07-07 13:47:08
10Modyfikacja stronyIwona Janik2023-07-07 13:47:10
11Modyfikacja stronyIwona Janik2023-07-07 14:04:50