Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności serwisu mzuk.bip.gliwice.eu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mzuk.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mzuk.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego mzuk.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Janik, adres poczty elektronicznej rzecznik@mzuk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3350447. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego mzuk.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego mzuk.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Miejski Zarząd Usług Komunalnych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Miejski Zarząd Usług Komunalnych odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne od ulicy Strzelców Bytomskich – drzwi na poziomie terenu nie otwierają się automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku; umożliwiają dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózku. Na wprost od wejścia głównego znajduje się portiernia, jest dostępna bez barier architektonicznych; każdy z interesantów po podaniu informacji o celu wizyty uzyska informacje o miejscu znajdowania się danego działu.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek parterowy bez barier architektonicznych; wszystkie pokoje znajdują się na jednej kondygnacji z możliwością dostania się do każdego z nich bezpośrednio z korytarza głównego; Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jest wytyczone miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Janik
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:36:59
Informację wprowadził do BIPMarzena Sosnowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:36:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:28:31
2Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:29:21
3Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:34:45
4Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:35:53
5Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:36:39
6Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:41:51
7Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-25 10:42:22
8Modyfikacja stronyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:39:52
9Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-02-11 11:08:29
10Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-25 13:23:16
11Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-29 09:42:59
12Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-30 11:12:29
13Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-30 11:14:26