Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Referent ds. dofinansowań i rozliczeń DO/1/2024

Referent ds. dofinansowań i rozliczeń DO/1/2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. dofinansowań i rozliczeń w Dziale Technicznym w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o wynikach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

Numer naboru DO/1/2024


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
(termin składania ofert upłynął 19 lutego 2024r. o godz. 15:00)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. dofinansowań i rozliczeń, została wybrana Pani Joanna Harlender, zam. w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Harlender uzyskała pozytywne wyniki na etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku Referenta ds. dofinansowań i rozliczeń i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 21-02-2024r. do 20-05-2024r.

 

Dyrektor MZUK

mgr inż. Justyna Małek

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds. dofinansowań i rozliczeń w pełnym wymiarze czasu pracy.

(termin składania ofert upłynął 19 lutego 2024r. o godz. 15:00)

Lp.                numer referencyjny oferty

1.    DO – 1/1

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21.02.2024r. o godz. 8:00 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.
Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 20.02.2024r.
                                 

Dyrektor MZUK Gliwice
mgr inż. Justyna Małek

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
•    Rozliczanie inwestycji.
•    Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo – wykonawczych i wniosków do Budżetu Obywatelskiego.
•    Przygotowanie specyfikacji robót do postępowań przetargowych.
•    Przygotowanie zapytań ofertowych, zleceń, pism, odpowiedzi na korespondencję wpływającą, skargi i wnioski.
•    Prowadzenie rejestru inwestycji i remontów oraz przeglądów gwarancyjnych.
•    Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem unijnym inwestycji oraz rozliczanie i opiniowanie tych dofinansowań.
•    Rozliczanie mediów, nadzór na umowami dot. mediów.
•    Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi organami administracji państwowej w sprawach formalno – prawnych.

Wymagania niezbędne:
1.    Co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnych stanowiskach oraz doświadczenie w pracy w administracji samorządowej/publicznej, wykonawstwie, koordynacji lub nadzorze (udokumentowane kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
2.    Wykształcenie średnie lub wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu, świadectwa), preferowane kierunki: budownictwo, logistyka.
3.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Nieposzlakowana opinia.
7.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych.
8.    Posiadanie prawa jazdy min. kat. B
9.    Znajomość aktów prawnych i przepisów:
•    Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
•    Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
•    Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
•    Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjno – drogowej lub instalacyjnej.
•    Komunikatywność, sumienność, uczciwość, wysoka kultura osobista, odporność na stres, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.
4.    W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
5.    Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2.    życiorys zawodowy,
3.    kwestionariusz osobowy i formularze oświadczeń,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2024 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 21 lutego 2024 roku o godz. 9:00.
Termin rozmowy może ulec zmianie.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz ostateczny termin testu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Dodatkowe informacje:
•    w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
•    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
•    wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach oraz klauzula informacyjna RODO zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2024-02-08 11:44:37
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-08 11:44:37
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2024-02-21 14:06:31
2 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2024-02-21 14:03:41
3 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2024-02-21 14:01:01
4 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-20 08:04:51
5 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 14:13:37
6 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 11:50:54
7 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 11:44:37