Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Specjalista w Schronisku dla zwierząt nr naboru DO/2/2024

Specjalista w Schronisku dla zwierząt nr naboru DO/2/2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w Schronisku dla zwierząt w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o wynikach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

Numer naboru DO/2/2024


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
(termin składania ofert upłynął 19 lutego 2024r. o godz. 15:00)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Specjalisty w Schronisku, została wybrana Pani Adrianna Charchalec, zam. w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Adrianna Charchalec uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku Specjalisty w Schronisku dla zwierząt i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 22-02-2024r.  do 21-05-2024r.

Dyrektor MZUK
mgr inż. Justyna Małek

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty w schronisku dla zwierząt w pełnym wymiarze czasu pracy.

(termin składania ofert upłynął 19 lutego 2024r. o godz. 15:00)

Lp.                numer referencyjny oferty

1.    DO – 2/1
2.    DO – 2/2
3.    DO – 2/3
4.    DO – 2/4

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 22.02.2024r. o godz. 8:00 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22.02.2024r. o godz. 8:45 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.
Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 20.02.2024r.
                                 
Dyrektor MZUK Gliwice
mgr inż. Justyna Małek

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1.    Właściwa organizacja pracy Schroniska dla zwierząt.
2.    Zapewnienie właściwych warunków życia zwierząt w Schronisku.
3.    Stała współpraca ze służbą weterynaryjną.
4.    Ewidencja przyjmowanych i wydawanych ze Schroniska zwierząt.
5.    Prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej, materiałowej i sprzętowej.
6.    Zastępowanie kierownika schroniska podczas jego nieobecności.

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie lub wyższe, (udokumentowane kserokopią dyplomu, świadectwa ), preferowane kierunki: administracja, zarządzanie lub pokrewne.
2.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.     Minimum 5 lat udokumentowanego stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub minimum 4 lata udokumentowanego stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.
6.    Znajomość aktów prawnych:
•    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.1997 nr 111 poz. 724 z późn. zmianami),
•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2022 poz.175),
•    Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zmianami),

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
•    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
•    Posiadanie prawa jazdy minimum kat. B.
•    Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
•    Komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, empatia.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Wschodniej 56.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.
4.    W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
5.    Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny)
6.    Praca pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2.    życiorys zawodowy,
3.    kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń (do pobrania pod treścią ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2024 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
Planowany termin testu merytorycznego - 23 lutego 2024 roku o godz. 8:00
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 23 lutego 2024 roku o godz. 9:00
Termin testu i rozmowy może ulec zmianie.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz ostateczny termin testu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Dodatkowe informacje:
•    w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
•    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
•    wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach oraz klauzula informacyjna RODO zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2024-02-08 12:33:12
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-08 12:33:12
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-22 13:42:18
2 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-20 08:07:23
3 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 14:14:16
4 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 12:59:55
5 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 12:58:43
6 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 12:57:42
7 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2024-02-08 12:33:12